Советот на општина Струга денес ќе ја одржи 32  седница на Советот на Општина Струга.

Советот на општина Струга денес ќе ја одржи 32 седница на Советот на Општина Струга.

На ден 15.11.2019 (петок) со почеток во 14:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 32 (триесет и втората) седница на Советот на Општина Струга.
Седницата ќе работи, по следниот Дневен Ред:

– Записик од 31 – вата на Советот на Oпштина Струга,

1. Предлог-Развојни Програми на општина Струга за периодот 2020-2023 година.
2. Програма за измена на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на општина Струга за 2019/2020 година.
3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
4. Предлог- Прогрма за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2020 година.
5. Барање на МЗ-Радожда за времено користење на задружен дом во с. Радожда.
6. Прелог -Одлука за основање општински Совет за социјална заштита,
7. Предлог – Одлука за избор на командир на полициска станица – Струга,
8. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на општина Струга на ЈП „ЕКО – Струга“ –Струга.
9. Измена и допонување на Годишниот план за вработување за ЈП „Комунално“ – Струга за 2019 година,
10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на инфраструктурата во Комерцијална -Сервисна Зона Струга“
11. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема од западен колектор од „Евро Хотел“ – населба „Езерски Лозја“ ,
12. Барање финансиска помош за лицето Михајло Наумоски од с.Мали Влај,
13. Барање финансиска помош за лицето Андоноски Влатко.
14. Барање финансиска помош за лицето Демка Мехмедоска.
15. Годишен План за вработување на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за 2020 година.
16. Годишен План за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за 2020 година.
17. Годишен План за вработување на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за 2020 година.
18. Годишен План за вработување на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за 2020 година.
19. Годишен План за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за 2020 година.
20. Годишен План за вработување на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за 2020 година.
21. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за 2020 година.
22. Годишен План за вработување на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за 2020 година.
23. Годишен План за вработување на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за 2020 година.
24. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за 2020 година.
25. Годишен План за вработување на СОУ „Нико Нестор„ – Струга за 2020 година.
26. Годишен План за вработување на СОУ „Др. Ибрахим Темо„ – Струга за 2020 година.
27. Програма за пречек на новата 2020 година,
28. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds