Апел за помош во Република Албанија

Апел за помош во Република Албанија

Почитувани претставници на бизнис заедницата,

Со оглед на настанатата ситуација во Република Албанија, СКСЗМ организираше вонредна средба со дел од бизнисите-компании членки, со цел да се солидаризираме со болката со која се соочуваат граѓаните на Републик Албанија и се одлучи за во овие тешки мигови, да им се помогне на семејствата кои се соочуваат со оваа трагедија.

Знаејќи ја подготвеноста на бизнисите за солидаризација, кое се има докажано и минатите години, СКСЗМ апелира до сите претставници на бизнисите во нашата земја, да помагаат за семејствата на настраданите и на повредените особи.

Помошта може да се реализира преку два начини, и тоа:

  1. Можете да донирате финансиски средства во жиро-сметката на Фондацијата Албиз: 270066838600182, IBAN MK07270722000029853 SWIFT CODE – EXPCMK22, со цел на дознака: Донација за жртвите од земјотресот во Република Албанија.
  2. Можете да донирате и други материјални работи.

Сите материјални работи треба да имаат во прилог фактура/испратница каде точно ќе бидат искажани кои работи се доставуваат.

Ве молиме да не донирате вода за пиење, бидејќи ќе се зафати капацитетот за друг продукт за кој имаат потреба.

За достава на материјални работи, направени се три собирни пунктови: еден во Скопје – кај компанијата Темпо Профили 99 во Визбегово, во Тетово – кај складиштата на компанијата Модинг и Даути Комерц, во Струга – во просториите на Даути Комерц.

Во прилог најдете го списокот на артикли кои се потребни да се пратат и да се помогнат граѓаните на Република Албанија.

 За подетални информации контактирајте со Фондацијата Албиз. бр. за контакт: +389 2 2057 632.

******************************************************************

Të nderuar përfaqësues të biznesit,

Lidhur me situatën e krijuar në Republikën e Shqipërisë,  OEMVP organizoi takim urgjent me një grup të bizneseve-kompani anëtare, me qëllim që të solidarizohemi me dhimbjen që janë duke përjetuar qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe u morr vendimi që në këto çaste të vështira të ndihmohen familjet e prekura nga kjo tragjedi. 

Duke e ditur gadishmërinë e bizneseve për solidaritet, siç është dëshmuar edhe vitet e kaluara, OEMVP bën apel deri tek të gjithë përfaqësuesit e bizneseve në vendin tonë, që të ofrojnë ndihmën për familjarët e viktimave si dhe personave të lënduar.

Ndihma mund të realizohet në dy forma, edhe atë:

  1. Mund të dononi mjete financiare në xhirollogarinë e Fondacionit Albiz: 270066838600182, IBAN MK07270722000029853 SWIFT CODE – EXPCMK22, me qëllim pagese: Donacion për viktimat nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë.
  2. Mund të dononi gjëra tjera materiale.

Të gjitha gjërat materiale domosdosmërisht të kenë të bashkangjitur faturë/fletëdërgesë saktë se çfarë gjëra dërgohen.

Ju lutemi nuk rekomandohet të dërgohet ujë, pasi që do të zihet kapacitet për ndonjë produkt tjetër të nevojshëm.

Për dërgimin e gjërave materiale, janë vendosur tre pika grumbulluese: një në Shkup – tek kompania Tempo Profili 99 në Vizbeg, në Tetovë – tek magazinet e kompanisë Moding dhe Dauti Komerc, në Strugë – tek hapësirat e kompanisë Dauti Komerc.

Bashkëngjitur gjeni listën e artikujve të cilat janë të nevojshme të dërgohen për të ndihmuar qytetarët e Republikës së Shqipërisë.

Për informata më të hollësishme kontaktoni Fondacionin Albiz. Numri për kontakt:  +389 2 2057 632.

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds