Физичкото растојание не претставува проблем за нашето училиште…

Физичкото растојание не претставува проблем за нашето училиште…

Почитувани родители, драги ученици

Физичкото растојание не претставува проблем за нашето училиште, додека доказ за ова е не престанатата и не уморната работа на наставниците кои се трудат на секој можен аспект да им бидат во корист на учениците. Иако физички дистанцирани, успеавме го оддржиме редовниот состанок на онлине форма, каде на интензивен начин дискутиравме, дебатиравме, разменивме идеи и искуства од оддржувањето на онлине наставата, го анализиравме текот на досегашната работа на онлајн наставата, дискутиравме и за проблемите (иако мали ) со кои се соочуваме како институција, за време на оддржувањето на онлајн наставата а кои беа мали проблеми од технички карактер, за кои навремено реагиравме за преземање поребни мерки за нивно отстранување, со цел да текот на наставата продолжи непрестано, и на нашите ученици да им се удоволат сите услови.

Со потполна одговорност ве информираме дека наставниците си ја вршат својата работа со потполна посветеност и се импресионирани од резултатите на учениците кои докажуваат за покажаниот интерес од џстрана на учениците за одвивање на онлјан наставата. Во овој случај сакам да ви се заблагодарам и на Вас како родители за вашиот придонес, помош,труд, упорноста, и љубовта која им ја пружате на вашите деца од секој аспект со цел да тие работат што повеќе и со потполна посветеност за да овој едукативно- образовен процес на растојание ги даде своите резултати.

Во врска со оценувањето на на учениците за трето тромесечие од учебната 2019/2020 година, сакаме да ве информираме дека нашето училиште ги следеше насоките дадени од страна на компетентните Институции како Министерството за Образование и наука на РСМ, како и на Бирото за Развој на Образованието со што оценувањето се реализира врз основа на резултатите добиени од 2 месеци кога наставата се одвиваше во институцијата, како и за месец Март кога наставата се одвиваше во растојание односно на онлајн форма.

Од состанокот едногласно донесовме заклучок дека од до сегашните резучтати сме многу задоволнии се надеваме како и ќе продолжиме да ги мобилизираме сите наши сили и напори за да овој процес биде успешен. Работиме со потполна посветеност и ќе продолжиме да работиме со иста енергија до крај, со цел да нашите ученици имаат што подобри и долготрајни резултати, кои ќе рефлектираат и после завршувањето на оваа криза со која сме соочени сите. Исто и од морален аспект наша задача е да ние се однесуваме совесно и ги почитуваме мерките дадени од иституциите, а ние како граѓани најдобро докажуваме дека сме многу свесни и ги почитуваме законите и мерките на институциите сите ние.

Со помош на Аллах ќе успееме да ја пребродиме и оваа светска здравствена криза на глобално ниво секаде низ светот, па што побрзо да и м се вратиме на нормалноста и да ги видиме повторно насмеанит лица на нашите уленици кои што секој моменти ни пружаат топлина и ни даваат желба да што повеќе и се посветиме на нашата работа.

—————————————

Të nderuar prindër, të dashur nxënës.

Distanca fizike nuk paraqet pengesë për shkollën tonë, kurse dëshmi për këtë është puna e palodhshme e mësimdhënësve, të cilët përpiqen që në çdo aspekt të jenë në shërbim të nxënësve. Edhe pse në distancë fizike, arritëm të mbajmë mbledhjen e rradhës në mënyrë online, ku diskutuam në mënyrë intensive, debatuam, këmbyem ide dhe përvoja nga zhvillimi i mësimit online, analizuam rrjedhën e punës së deritanishme, diskutuam problemet (edhe pse të vogla) me të cilat jemi të sfiduar si institucion gjatë zhvillimit të mësmit në distancë e që ishin probleme të vogla shumica të karakterit teknik, për të cilat reaguam shpejtë që të marrim masat e duhura për t’i zhdukur me qëllim që puna jonë të vazhdojë rrjedhën e saj pa ndalesë dhe që nxënësve tanë t’u plotësohen të gjitha kushtet për mësimin në distancë.

Me përgjegjësi të plotë ju informojmë që mësimdhënësit e kryejnë detyrën e tyre me përkushtim të plotë dhe janë të impresionuar nga rezultatet e nxënësve, të cilët dëshmojnë për interesin e shfaqur për mësimin në distancë. Me këtë rast dua t’ Ju falenderoj edhe Ju si prindër për kontributin, ndihmën, përkujdesjen, si dhe dashurinë që ua ofroni fëmijëve në shumë aspekte , me qëllim që ata të punojnë me përkushtim, zellshmëri dhe dashuri të plotë, që ky proces të fitojë rezultatet e pritura.

Rreth ç’ështjes së notimit të nxënësve për tremujorin e tretë të vitit shkollor 2019/2020, dua t’Ju informoj se, shkolla jonë i ka ndjek udhëzimet e dhëna nga institucionet përkatëse si Ministria e Arsimit dhe Shkencës në RMV, si dhe nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit me ç’rast notimi është kryer , duke u bazuar në rezultatet e fituara nga 2 muajt e parë të fillimit të gjysëmvjetorit të dytë të vitit shkollor 2019/2020, kur mësimi zhvillohej në Institucion si dhe duke u bazuar në rezultatet e fituara për muajin Mars nga mësimi i cili po zhvillohet në distancë.

Nga mbledhja konstatuam njëzëri se deri më tani jemi shumë të kënaqur për rezultatet të cilat kemi fituar nga mësimi në distancë dhe shpresojmë si dhe do të vazhdojmë t’i mobilizojmë forcat tona në drejtim të suksesit, sa më të madh dhe ngritjes të nivelit arsimor. Punojmë me përkushtim të plotë dhe do të vazhdojmë të punojmë po me të njëjtën energji, deri në fund, me qëllim që nxënësit tonë të kenë rezultatet e pritura , afatgjate që do të reflektojnë edhe pas mbarimit të kësaj krize me të cilën përballemi të gjithë.

Është detyrë e jona edhe morale që ne si qytetarë të ndërgjegjshëm t’i ndjekim udhëzimet e institucioneve, me qëllim të zhdukjes së kësaj krize sa më shpejtë, dhe jemi të lumtur që po dëshmojmë se jemi shumë të ndërgjegjshëm si qytetarë , se ligjet dhe rregullat respektohen në maksimum nga të gjithë ne.

Me ndihmën e Zotit do të arrijmë që edhe kjo krizë shëndetësore në nivel botëror të kalojë dhe së shpejti t’i kthehemi normalitetit, dhe t’i shohim fytyrat e buzëqeshura të nxënësve tonë, që çdo çast na falin ngrohtësi dhe na jap vullnet që t’i përkushtohemi edhe më shumë punës. Na priftë e mbara!

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds