• 26/09/2020

Изготвена студија за валоризација на просторот на Студенчишко блато

 Изготвена студија за валоризација на просторот на Студенчишко блато
loading...
Advertisement

Општина Охрид изготви „Студија за валоризација на просторот на Студенчишко блато заради негово прогласување за заштитено подрачје“.

Изготвувањето на студијата е дел од Програмата за заштита на животната средина и природата за 2019 година, а за нејзино изготвување беше задолжено Друштвото за еколошки консалтинг „Деконс Ема“ од Скопје.

Во рамки на подготовката на студијата беа ангажирани експерти од Институтот за билогија на Природно-математичкиот факултет од Скопје, Хидробиолошкиот институт од Охрид, како и претставници на други институции.

Во студијата е потенцирано големото значење на биолошката разновидност која ја поседува Студенчишкото блато во целокупниот еко систем на Охридскиот регион. Исто така посочени се и актуелните закани за блатото, како и сите препораки за негова соодветна заштита.

Извор:OhridNews