На ден 30.12.2019 год. ( Понеделник) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 36 (триесет и шеста) седница на Советот на Општина Струга.

На ден 30.12.2019 год. ( Понеделник) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 36 (триесет и шеста) седница на Советот на Општина Струга.

Седницата ќе работи, по следниот Дневен Ред:

-Записник од 34 -тата седница на Советот на општина Струга
-Записник од 35-тата вонредна седница на Советот на општина Струга.
– Ново Годишно обраќање на Градоначалникот на Општина Струга.

 1. Предлог – Буџет на општина Струга за 2020 година
 2. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2020 година
 3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2020 година
 4. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основните општински училишта за 2020 година
 5. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средните општински училишта за 2020 година
 6. Предлог -Програма за работата на Советот на општина Струга за 2020 година
 7. Предлог-Програма за јавна чистота на општина Струга за 2020 година
 8. Предлог – Програма за локални патишта на општина Струга за 2020 година
 9. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2020 година
 10. Предлог -Програма за изработка на урбанистички планови за 2020 година.
 11. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2020 година.
 12. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2020 година.
 13. Предлог -Програма за одбележување на значајни настани и личноси за општина Струга за 2020 година.
 14. Предлог -Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2020 година.
 15. Програма за работата на ЈП „Комунално „ – Струга за 2020 година.
 16. Квартален Изветај на ЈП „Комунално„ – Струга III квартал 2019,
 17. Програма за работата на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа за 2020 година,
 18. Квартален Изветај на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа III квартал 2019,
 19. Решение за запирање на објавување на пропис донесен од Советот на општина Струга.
 20. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Единство„ – Октиси
 21. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Ашим Агуши – Радолишта
 22. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Зини Хани – Велешта
 23. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Мурат Лабуништи – Лабуништа
 24. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев „ Јабланица
 25. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Гоце Делчев” Подгорци
 26. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Орхан Ѓемаили Татеши
 27. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Нури Мазари„ -Делогожда
 28. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Браќа Миладиновци – Струга.
 29. Барање Финанциски средства за лицето Ирена – Лазареска.
 30. Исправка на техничка грешка на ДУП за дел од УЕ – 4 Блок 15 – Општина Струга.

Можеби ке те интересира
This will close in 0 seconds