Цензусот од 40% за избор на претседател е постигнат